Wethouder Jan de Bruijn presenteerde aan de raad het voorstel om een niet besteed gedeelte van een in 2018 beschikbaar gesteld krediet nu voor aanpassingen van de foyer van het Perron ter beschikking te stellen. Dat die 65.000 euro op de plank waren blijven liggen heeft allerlei achtergronden, waaronder de samenwerking tussen Perron en Bibliotheek. Dat valt naar onze mening de wethouder, en ook zijn voorganger, aan te rekenen.

De VVD had al een motie gemaakt om de genoemde 65.000 euro nu niet ter beschikking te stellen, maar een verbeterd raadsvoorstel zo snel mogelijk – dus voor het zomerreces – voor te leggen. Wij hebben met een eigen motie, met dezelfde strekking, de gerezen vragen over het voorstel nog wat aangescherpt. Uiteindelijk werd de motie van de VVD aangenomen. Er waren twee raadsleden afwezig, dus wellicht een toevalstreffer.

Onze vragen betroffen diverse onduidelijkheden in het voorstel en de oorzaken waardoor dit geld zo lang bleef liggen. Het moet goed duidelijk zijn waar het is misgegaan, om in de toekomst ervoor de zorgen dat de wethouder de regie neemt zodra dat nodig is. Gevolg van dit alles is dat het Perron nu plannen heeft klaarliggen, maar nog geen krediet heeft. We rekenen erop dat de wethouder nu zijn verantwoordelijkheid neemt en snel met een beter onderbouwd voorstel komt, ook als dat zou inhouden dat er meer nodig is dan 65.000 euro.

Onze motie:

Heeft kennis genomen van het raadsvoorstel Verbouwing foyer Het Perron

Overweegt

In 2020 is aan de portefeuillehouder een (voornamelijk door de bibliotheek onderbouwd) voorstel tot verbouwing van de bovenzaal van het Perron gedaan, waarop door de raad op 26 mei 2020 een subsidie van € 107.000 is geaccordeerd is om dat specifieke voorstel te realiseren.

Het bestuur van het Perron heeft ervoor gekozen om dit gedeeltelijk niet uit te voeren. Daarbij is de resterende subsidie zonder voorafgaand overleg voor andere doeleinden beschikbaar gesteld, en is men alvast begonnen met de werkzaamheden.

Hoezeer de bedoelingen van het Perron goed zijn geweest (in coronatijd zelf aan de slag gaan is prijzenswaardig!), het blijft zo dat beschikbaar gestelde subsidie – voor een gedeelte van 65.000 - niet op correcte wijze is besteed. Voor de toekomst is van belang te weten hoe dat zo gekomen is. De verbindende schakel tussen bibliotheek en Perron is hier de portefeuillehouder.

Als hij zich de situatie goed had gerealiseerd, was het niet tot deze subsidie-ontsporing gekomen. Wanneer tussen twee betrokken partijen de verbouwingsplannen onvoldoende afgestemd zijn, dient de wethouder niet als doorgeefluik voor de subsidie-aanvraag te fungeren, maar zijn coördinerende rol op te pakken. ´Alles op afstand zetten´ mag niet tot deze verwarring leiden.

Het huidige raadsvoorstel legt een deken over de subsidiekwestie en buigt de verstrekte subsidie om in de gewenste richting. Dit is onvoldoende transparant. Daar komt bij dat er nog vragen over blijven die onvoldoende beantwoord zijn:

  1. Wat is het doel van de plannen en hoe geeft het ontwerp hieraan invulling?
  2. Wat wordt er precies gedaan en geleverd voor het budget?
  3. Het raadsvoorstel houdt in: ´het resterende budget ter beschikking te stellen voor aanpassingen aan de foyer en benedenverdieping van het Perron´. Dit is niet helder: het project betreft toch alleen de foyer?
  4. Hoe gaat het flexwerken gerealiseerd worden?

Toelichting: In het oude voorstel werd de zaal boven de bibliotheek geschikt gemaakt voor lezingen, vergaderingen en flexwerken. In het huidige Raadsvoorstel wordt aangegeven dat flexwerken in de bibliotheek zou kunnen. Heel kort flexwerken kan in de foyer. In de bibliotheek is daarvoor echter geen ruimte!

De bestemming van de in 2020 aangevraagde subsidie was onder andere het inrichten van flexwerkplekken in de zaal bóven de bibliotheek. Die werkplekken (waar akoestische maatregelen bij hoorden) zijn niet gerealiseerd, en juist daardoor bleef er budget over. De zaal heeft nu slechts een vergader- en lezingenfunctie.
Kortom: flexwerken van iets langer dan 10 minuten is nu nog steeds niet mogelijk, terwijl de raad daar destijds wel krediet voor heeft verleend.

  1. Wat is de schriftelijke onderbouwing betreffende de brandveiligheidseisen?

Toelichting: De permanente opening van het front van de bibliotheek (de wand tussen bibliotheek en foyer) zou de bibliotheek bij het geheel kunnen betrekken, maar is volgens de portefeuillehouder niet mogelijk.

Dat daar brandveiligheidseisen aan in de weg staan is echter niet overtuigend aangetoond.
Toelichting: het naast de pui gelegen kantoortje is ook maar van zeer licht en brandbaar materiaal. Dit doet vermoeden dat de pui niet van doorslaggevend belang kan zijn. Daarom wordt een schriftelijke reactie van VRBZO over de brandveiligheidseisen node gemist. Er ´is contact geweest´, maar de inhoud van dat contact blijft onduidelijk.

  1. Het raadsvoorstel houdt in: ´het resterende budget ter beschikking te stellen voor aanpassingen aan de foyer en benedenverdieping van het Perron´. Dit is niet helder: het project betreft toch alleen de foyer?
  2. Is het bedrag nog steeds toereikend?

Tot zover de gerezen vragen.

ROEPT HET COLLEGE OP OM na verwerping van het voorstel:

Het bedrag van € 65.000 voorlopig in reserve te houden en een eventueel extra benodigd bedrag in één nieuw raadsvoorstel aan de raad voor te leggen zodat de foyer van ’t Perron in één keer goed aangepakt kan worden. Dit nadat de bovenstaande vragen op heldere wijze beantwoord zijn.

Het nieuwe raadsvoorstel z.s.m. aan de raad voor te leggen zodat verbouwing z.s.m. opgestart kan worden en gaat over tot de orde van de dag.

-----------------

Bovenstaande motie heeft het niet gehaald. Een motie van de VVD hierover is wel aangenomen. Daarin werden veel van de door ons gesignaleerde problemen ook verwoord, dus zijn we blij dat de boodschap van een deel van de raad richting wethouder de Bruijn in ieder geval helder is. Over bijgevoegde foto: dit is een sfeerimpressie (mood board) bij de tekeningen. Geen verbeelding van hoe het eruit zal gaan zien.