Maatregelen tegen energiearmoede

Kennis genomen hebbend van

  • Het antwoordt van de portefeuille houder op onze vragen m.b.t. de uitvoering van de energietoeslag tijdens het vragenuurtje van 7 juni jl.
  • Het feit dat gemeenten op korte termijn (voor de zomer) extra middelen gaan krijgen van het rijk om de inwoners met energiearmoede te ondersteunen bij het laten dalen van het energieverbruik. Dit laatste door energiebesparende maatregelen, betere  isolatie van woningen en in te zetten op gedragsverandering.

Overwegende dat

  • De verwachting is dat per 31 juli 2022 (de huidige einddatum van de regeling) nog niet alle inwoners die recht hebben op de energietoeslag van € 800 euro deze zullen hebben aangevraagd;
  • In andere gemeenten de energietoeslag (waaronder een aantal Peelgemeenten als Asten en Someren) tot 31 december 2022 kan worden aangevraagd;
  • De kosten van deze regeling (die loopt tot 31-12-2022) gecompenseerd worden door het rijk;
  • Het belangrijk is dat er naast incidentele maatregelen (de energietoeslag) ook structurele maatregelen worden getroffen om het energieverbruik van inwoners met energiearmoede te verminderen;
  • Dat er op korte termijn een uitvoeringsplan nodig is om deze maatregelen ook echt effect te laten hebben voordat de winterperiode aanbreekt;

Verzoekt het college van Heeze-Leende om:

  • De einddatum van de huidige regeling energietoeslag aan te passen naar 31 december 2022.
  • Zo snel mogelijk (zo mogelijk nog voor het zomerreces) te komen met een uitvoeringsplan voor de structurele aanpak van energiearmoede waarbij aandacht is voor energiebesparende maatregelen, betere isolatie van woningen en gedragsverandering.
  • Deze motie ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraden van Cranendonck en Valkenswaard.

We kregen ter plekke voldoende toezeggingen van wethouder de Bruijn, waarna we besloten de motie niet in stemming te brengen. De stopdatum van 31 juli zou toch geen harde deadline zijn, zo werd ons verzekerd. Mark Klerks (D66) vroeg daarop of de tekst hierover op de gemeentesite aangepast kon worden en dat is toegezegd. Ook aanvragen na 31 juli worden in behandeling genomen.

Maatregelen tegen hittestress opnemen in bestemmingsplannen

Tijdens een recente bijeenkomst van de raad en een aantal vak-ambtenaren wezen de ambtenaren een aantal keren op het fenomeen ´hittestress´ in het kader van klimaatadaptatie. De gemeente heeft tot op heden wel diverse wadi´s, ter voorkoming van wateroverlast, in bestemmingsplannen opgenomen, maar maatregelen tegen hittestress als gevolg van verstening nog niet. Op vragen antwoordde de wethouder dat voor een klein bestemmingsplannetje zoals ´Kruis 5 en 5a en Schepenbank´ het niet zo´n vaart zou lopen met hittestress. 

Het is mooi dat de wethouder vertrouwen in de burger toont door er van uit te gaan dat zij vast een groene tuin zullen willen. Toch meent GroenLinks dat het wenselijk is om te onderzoeken of maatregelen tegen hittestress in komende bestemmingsplannen opgenomen kunnen worden. Met de invoering van de Omgevingswet in het vooruitzicht, zouden we alvast ervaring kunnen opdoen met dergelijke maatregelen.

Verzoekt Het college te onderzoeken op welke wijze in bestemmingsplannen dan wel onder de omgevingswet in omgevingsplannen voorschriften c.q. maatregelen ter voorkoming van hittestress standaard kunnen worden opgenomenen en de raad daarover te informeren.

* De motie heeft het niet gehaald. Diverse partijen vatten dit helaas op als louter overheidsbemoeienis met particuliere tuinen, terwijl het onze bedoeling was verstening breed te bezien: het betreft ook gemeentelijk terrein en bedrijventerreinen. Zelfs het vragen om een onderzoek naar mogelijkheden om het versteningsprobleem in de toekomst aan te kunnen pakken binnen bestemmingsplannen was voor de meerderheid in onze raad blijkbaar nog een brug te ver. 

Begroting Gemeenschappelijke regelingen met Valkenswaard en Cranendonck (GRSA2)

Spreektekst: We realiseren ons dat Heeze-Leende niet zelfstandig de bedrijfsvoeringstaken meer kan uitvoeren en dat we voor deze taken en de werkzaamheden m.b.t. werk en inkomen het noodzakelijk is om samen te werken met Valkenswaard en Cranendonck. We zien ook dat de werkzaamheden over het algemeen adequaat worden uitgevoerd.  Maar het lijkt ons een goed plan om, zoals het CDA heeft bepleit en de portefeuillehouder heeft toegezegd, om op korte termijn een klanttevredenheidsonderzoek uit te laten voeren. We snappen ook dat er extra middelen nodig zijn om te komen tot een sluitende begroting voor 2023. 

Wat we echter niet snappen is dat er al heel lang gesproken wordt over het harmoniseren van werkprocessen c.q. het verminderen van de coleur locale en dat dit maar niet van de grond komt.  We waren dan ook blij dat we zagen dat de gemeenteraad van Cranendonck daar in grote lijnen hetzelfde over denkt als wij. Daarom dienen wij in aanvulling op de formele zienswijze richting de GRSA2 een motie in die het college oproept om hier,  samen met het bestuur en de directie van de GRSA2, de komende periode concrete stappen in te gaan zetten.

Onze volgende motie (mede ingediend door PvOJ, ABHL en VVD) werd met een ruime meerderheid aangenomen: Couleur Locale, wat kost dat allemaal?

Kennis genomen hebbend van

- De concept begroting van de GRSA2 2023 – 2026

- De motie van de raad van de gemeente Cranendonck, van 7 juni jl, als aanvulling op de zienswijze die is ingediend richting het bestuur van de GRSA2

Overwegende dat

- We als raad al jaren vragen om meer grip te krijgen op de kosten van de gemeentelijke samenwerkingsverbanden, waaronder de GRSA2;

- In de GRSA2 besluiten worden voorbereid voor een eenduidige aanpak voor de drie gemeenten samen;

- We het vervolgens als gemeente Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard toch graag op onze eigen manier aanpakken en hierop ook besluiten nemen en dit aanduiden als “coleur locale”;

- We door deze, in het verleden genomen besluiten, bewust en onbewust, hebben gezorgd dat de beschikbare middelen minder efficiënt kunnen worden ingezet, met een hoge werkdruk en/of kosten binnen de GRSA2 tot gevolg;

- We niet meer overzien welke besluiten we in het verleden hebben genomen die vallen onder deze “coleur locale” en welke extra inspanningen en kosten dit voor de organisatie GRSA2 met zich meebrengt;

- We niet snappen als raad van Heeze-Leende waardoor we al jaren praten over harmoniseren van werkprocessen en het terugbrengen van het aantal “specials”, maar dat dit maar niet voldoende van de grond komt om dit ook te realiseren;

Verzoekt het college van Heeze-Leende om:

1. In kaart te laten brengen door het bestuur en directie van de GRSA2 welke besluiten we in het verleden hebben genomen en die nog steeds actueel zijn, waarbij één van de drie gemeenten afwijkt van de werkwijze van de andere(n) en wat hiervan de meerkosten zijn ten opzicht van een uniforme werkwijze voor de drie gemeenten samen;

2. Een analyse te laten maken door het bestuur en directie van de GRSA2 wat er nodig is om de harmonisatie van de werkprocessen daadwerkelijk te gaan realiseren in de komende raadsperiode;

3. In kaart te brengen welke zogenaamde “specials” er nog zijn voor de gemeente Heeze- Leende en te bezien welke mogelijkheden zijn om deze “specials” verder verminderen;

4. Deze lijst (punt 1) en de analyse (punt 2) aan de gemeenteraad te doen toekomen voor eind 2022, zodat hier nog rekening mee kan worden gehouden bij de discussie met deverschillende raden over de fijn structuur 2.0 (organisatie inrichting en omvang) en de herziene producten en dienstencatalogus en dienstverleningsovereenkomst 2.0 van de GRSA2;

5. Deze motie ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraden van Cranendonck en Valkenswaard.

De moties en live stream die terug gekeken kan worden staan hier.